• Авызым иләк булса да сүзем сирәк.
 • Азрак сөйләсән, күбрәк ишетерсең.
 • Аз сөйлә, күп бел!
 • Аз сөйләр,үз сөйләр.
 • Аз сүз белән күпне әйт!
 • Аз сүзле аз оялыр.
 • Бауның озыны, сүзнең кыскасы яхшы.
 • Белгән бер әйтер.
 • Бер сүз аз,ике сүз күп.
 • Бер сүзне күп әйтсәң, күк тәмәйтә(күк тәмәйтү-күгәргән бакыр комган суы тәмәйтү).
 • Их,әйтер идем мин сезгә, үземә аз кала!
 • Кеше яраткан әйберен күп сөйләр.
 • Күп сайрама, сандугач булырсың.
 • Күп  сөйләгән ялгышканын белмәс.
 • Күп сөйләшкән кеше ялганчы булыр.
 • Күп сөйләшсәң күз тияр.
 • Күп сөйләшкән картаймый үләр.
 • Күп сөйләшмә, авызыңа йон чыгар.
 • Күп сүз бер сүзгә кайта.
 • Кыскалыкта-осталык.