• Кәламнән әүвәл сәлам кирәк.
 • Ахмак сүзгә җавап юк.
 • Караган тапмый,сораган таба.
 • Ничек эндәшсән,шундый җавап.
 • Синнән сорамаган сүзгәсин җавап бирмә.
 • Соравына күрә җавабы.
 • Сорашканнын гаебе юк.
 • Сорашкан тау аша,
 • Сорашмаган саташа.
 • Татлыга татлы җавап.
 • Тауга кычкыр, ул да сиҗа кычкырыр.
 • Урынсыз сорау бирү ахмаклык галәмәте.